fbpx
Top
l

How to write good resume? | Jak napisać dobre CV?

Curriculum Vitae is one of the most important application documents that should look perfect. It is the showcase of the candidate. Preparing a resume for many of the candidates is quite a challenge. We would like to present some tips that should be applied when creating a resume.

Practical tips to use when creating a resume.

 1.  Adaptation of the CV to the position we apply for.
  • It should be ensured that these experiences and skills are identified that are relevant to the position chosen.
 2. Highlighting specific skills and training and courses completed.
  • In the case of, for example, foreign language skills, the level of their knowledge should be specified. When describing completed courses and trainings, it is worth mentioning those that may be useful for the position we apply for.
 3. Application of reverse chronology.
  • The reverse chronology of events is most often used in the CV. We should start by describing the latest, most current professional experiences. The same applies to the section devoted to education, for example, a post-graduate program should be placed before the master’s degree.
 4. Readable document.
  • Before sending the application, carefully check how the document is sent. Paying special attention to typos, spelling mistakes and stylistic errors. Other important features of the readable CV: it is the aesthetics in the document layout, neatness and transparency, as well as the consistency of elements, such as font, spacing, etc. Recruiters need a simple and clear CV. Creative biographies, with an excess of graphic embellishments, are often dismissed as unreadable by recruiters.
 5. Attaching the photo.
  • Most often, it is not required, but if it is included in the CV, it always attracts more attention and allows you to remember the candidate better. Photos placed in the resume should be formal and elegant. The right dress, hairstyle, and form of the photo form the first impression that gives you the chance or not, for an individual meeting with the employer. Loose, accidental photos, for example, from holidays or selfie are unacceptable!
 6. Interests and hobby
.
  • Creating a CV should not be underestimated. Leaving an empty answer (eg books, sports, music) is not a good solution. For example, a rubric can be expanded to include the specific range of books we read, and sports to the disciplines we are most interested in.
 7. Correctness of contact details.
  • The basic personal data should be the same as in the ID (not using pseudonyms, diminutives or other names). A very important issue in recruitment is the possibility of telephone and e-mail contact with the candidate. Therefore, remember that the phone number and email address should be current and error free.
 8. Clause on the protection of personal data.
  • The clause on the protection of personal data is a very important information contained in the CV. The absence of a clause may result in our CV becoming useless without being able to participate in the further recruitment process.
 9. File format and its name.
  • Professional CV file names should contain the first and last name of the candidate, as well as the name of the company to which the application is sent. The CV file should be saved in pdf format due to the variety of text programs.

 

*** PL

 

Curriculum Vitae jest jednym z najważniejszych dokumentów aplikacyjnych, które powinny wyglądać idealnie. Jest to prezentacja kandydata. Przygotowanie CV dla wielu kandydatów jest sporym wyzwaniem. Chcielibyśmy przedstawić kilka wskazówek, które należy zastosować podczas tworzenia CV.

Praktyczne wskazówki, które należy wykorzystać podczas tworzenia CV.

 1. Dostosowanie CV do stanowiska, o które się ubiegamy.
  • Należy wybrać doświadczenia i umiejętności istotne dla wybranego stanowiska.
 2. Podkreślenie konkretnych umiejętności i szkoleń oraz ukończonych kursów.
  • W przypadku, na przykład, znajomości języków obcych, należy określić poziom ich wiedzy. Opisując ukończone kursy i szkolenia, warto wspomnieć o tych, które mogą być przydatne dla stanowiska, o które się ubiegamy.
 3. Zastosowanie odwrotnej chronologii.
  • Odwrotna chronologia wydarzeń jest najczęściej wykorzystywana w CV. Powinniśmy zacząć od opisu najnowszych, najbardziej aktualnych doświadczeń zawodowych. To samo dotyczy sekcji poświęconej edukacji, na przykład program podyplomowy powinien być umieszczony przed dyplomem magistra.
 4. Sprawdzenie dokumentu.
  • Przed wysłaniem aplikacji dokładnie sprawdź, w jaki sposób wysyłany jest dokument. Zwracając szczególną uwagę na literówki, błędy ortograficzne i błędy stylistyczne. Inne ważne cechy czytelnego CV: to estetyka w układzie dokumentu, schludność i przejrzystość, a także spójność elementów, takich jak czcionki, odstępy itp. Rekruterzy potrzebują prostego i przejrzystego CV. Twórcze biografie, z nadmiarem upiększeń graficznych, są często odrzucane przez rekruterów jako nieczytelne.
 5. Załączanie zdjęcia.
  • Najczęściej nie jest to wymagane, ale jeśli jest zawarte w CV, zawsze przyciąga większą uwagę i pozwala lepiej zapamiętać kandydata. Zdjęcia umieszczone w CV powinny być formalne i eleganckie. Odpowiednia suknia, fryzura i forma zdjęcia stanowią pierwsze wrażenie, które daje szansę na indywidualne spotkanie z pracodawcą. Luźne, przypadkowe zdjęcia, na przykład z wakacji lub selfie są nie do zaakceptowania!
 6. Zainteresowania i hobby.
  • Nie należy lekceważyć tego punktu podczas tworzenia CV. Pozostawienie pustej odpowiedzi (np. Książki, sport, muzyka) nie jest dobrym rozwiązaniem. Na przykład rubryka może zostać rozszerzona o konkretny zakres książek, które czytamy, i sport dla dyscyplin, którymi jesteśmy najbardziej zainteresowani.
 7. Poprawność danych kontaktowych.
  • Podstawowe dane osobowe powinny być takie same jak w id (bez użycia pseudonimów, zdrobnień lub innych nazw). Bardzo ważną kwestią przy rekrutacji jest możliwość kontaktu telefonicznego i e-mailowego z kandydatem. Dlatego pamiętaj, że numer telefonu i adres e-mail powinny być aktualne i wolne od błędów.
 8. Obowiązek ochrony danych osobowych.
  • Klauzula o ochronie danych osobowych jest bardzo ważną informacją zawartą w CV. Brak klauzuli może spowodować, że nasze CV stanie się bezużyteczne bez możliwości wzięcia udziału w dalszym procesie rekrutacji.
 9. Format pliku i jego nazwa.
  • Profesjonalne nazwy plików CV powinny zawierać imię i nazwisko kandydata, a także nazwę firmy, do której została wysłana aplikacja. Plik CV powinien zostać zapisany w formacie pdf ze względu na różnorodność programów tekstowych.